Privacyverklaring

Algemeen
Wanneer u beroep doet op de diensten van Naessens Accountancy BV worden uw persoonsgegevens verwerkt met het oog op het contractueel en administratief beheer van uw dossier, met naleving van de wetgeving waaraan de beroepsbeoefenaar is onderworpen en voor de uitvoering van de tussen hen overeengekomen opdrachten.

In deze privacyverklaring informeren wij u over welke gegevens verzameld worden en hoe hiermee wordt omgegaan. We stellen alles in het werk om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De gegevens worden verwerkt met eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

De informatie die verzameld wordt overeenkomstig bovenvermelde bepalingen, wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de General Data Protection Regulation ofwel Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Uw persoonsgegeven kunnen onder andere voor onderstaande doeleinden worden verwerkt:

- Verwerking van de boekhouding
- Opmaken en indienen van de aangiftes voor directe en indirecte belastingen
- Juridische verplichtingen van een vennootschap
- Loonadministratie

Hiervoor kan bijvoorbeeld uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, identiteitskaartnummer, rijksregisternummer en andere opgevraagd worden. De verzamelde info zal alleen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor deze werden opgevraagd. 

Naessens Accountancy BV garandeert dat de nodige maatregelen worden genomen ter bescherming van uw gegevens. Uw gegevens zullen alleen gedeeld worden met derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze opdracht. Wanneer uw gegevens gedeeld worden maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen de door u aangeleverde persoonsgegevens niet met derden worden gedeeld tenzij bij wettelijke verplichting of als u hier de toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde worden ingetrokken. Met partijen gevestigd buiten de EU worden sowieso geen persoonsgegevens gedeeld.

Bewaartermijnen
In toepassing van de wet tegen fraude en anti wit was is het kantoor verplicht uw informatie te bewaren voor een periode van ten minste 10 jaar te rekenen vanaf het einde van de zakelijke relatie met de cliënt.

Uw rechten
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. U kan hiervoor telkens contact opnemen met de bedrijfsleider via het mailadres info@naessensaccountancy.be.

U heeft te allen tijde het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Dit zal enkel gebeuren wanneer de aanvrager zich rechtsgeldig kan legitimeren.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).